วันที่
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 
  ใบสมัครงาน
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด
Thai Consultant And Public Relation Co.,Ltd Tel : 0-2348-0320


ส่วนที่ 1
ประวัติส่วนตัว/ Personal Data  
  *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มีผลต่อการพิจารณา
  *ชื่อ นาย  นาง นางสาว    (ภาษาไทย)
  *Name Mr.  Mrs.  Ms.     (English)
   
  *สัญชาติ :  เชื้อชาติ : นับถือศาสนา :  อายุ : ปี
  *ส่วนสูง : ซม.   น้ำหนัก : กก.   
  *วัน/เดือน/ปีเกิด : เดือน: พ.ศ. (Ex. 2552)
   
  *ตำแหน่งที่ขอสมัคร 
  *เงินเดือนที่ต้องการ :  บาท/เดือน
  *วันที่สามารถเริ่มงาน : เดือน: พ.ศ. (Ex. 2552)
 
วันที่สมัคร :  
 
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว :  

 
 
 
*ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
 
*โทรศัพท์ :
 
*ที่อยู่ปัจจุบัน :
 
*โทรศัพท์ :
 
อีเมล์ :
 
 
 
*เลขที่บัตรประชาชน :
 
*วันที่ออกบัตร :  (Ex. 02/07/2553)      *วันที่หมดอายุ :  (Ex. 02/07/2553)
 
*ออกให้ ณ ที่ทำการ : เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :
 
เลขที่บัตรประกันสังคม :
 
   
.:: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ::.
ส่วนที่ 2
ประวัติส่วนตัว/ Personal Data
 
*สถานภาพสมรส : โสด   สมรส (จดทะเบียน) สมรส (ไม่จดทะเบียน) 
 
  แยกกันอยู่   หม้าย หย่าร้าง
 
ชื่อคู่สมรส :   อาชีพ : 
 
สถานที่ทำงาน :   โทรศัพท์ :
 
จำนวนบุตรชาย : คน    หญิง : คน
 
*มีพี่น้องทั้งหมด : คน (รวมตัวเอง)   เป็นชาย คน   เป็นหญิง คน
*ชื่อบิดา : อาชีพ :   มีชีวิต    ถึงแก่กรรม
*ชื่อมารดา : อาชีพ :   มีชีวิต    ถึงแก่กรรม
 
ท่านเคยเข้ารับราชการทหารหรือไม่
  เคย  สังกัด กรม/กอง :
               วันที่เข้าประจำการ : (Ex. 02/07/2553)  วันที่ปลดประจำการ : (Ex. 02/07/2553)
   
 
       
ไม่เคย  เพราะ ได้รับการยกเว้น รอเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ
                               จบหลักสูตรวิชารักษาดินแดนชั้นปีที่
                               อื่น ๆ
 
ข้อมูลการศึกษา/ Education
*ปีที่จบการศึกษา : (Ex. 2554)
*ระดับการศึกษา :
*สถาบันการศึกษา :
*วิชาเอก :
*วุฒิที่ได้รับ :
*เกรดเฉลี่ย/GPA :
 
.:: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ::.
ส่วนที่ 3
ประวัติการทำงาน/ Employment History (2 อันดับ นับจากล่าสุด)
   
ชื่อบริษัทและที่อยู่บริษัท :
โทรศัพท์ :
เริ่มงานเมื่อ : (Ex. 2554)   ลาออกเมื่อ :  (Ex. 2554)
 ตำแหน่ง :
อัตราเงินเดือน :  บาท/เดือน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
สาเหตุที่ออก :
                                เพิ่มประวัติการทำงาน

 
ความสามารถพิเศษ/ Special Skills
   
พิมพ์ดีด ภาษาไทย : คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ : คำ/นาที
ด้านคอมพิวเตอร์ : (สามารถใช้โปรแกรมอะไรได้บ้าง)
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์      รถจักรยานยนต์      ขับรถไม่ได้เลย
   
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ไฟล์เอกสารแนบ (ท่านสามารถแนบไฟล์ resume, ผลงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับท่านได้)
 
เลือกไฟล์ สามารถแนบไฟล์ได้หลายไฟล์
เลือกไฟล์
เลือกไฟล์
เลือกไฟล์
เลือกไฟล์
เลือกไฟล์
 
.:: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ก่อนส่งใบสมัครงาน::.