CSS    
    àÁ¹Ù CSS
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา กระดานถาม-ตอบ แผนที่ GIS สมัครงาน ติดต่อเรา
   
   
àÁ¹Ù CSS
วันที่
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
 
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิค รีเลชั่น
ประวัติบริษัท | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ผู้บริหาร  | ผังบริหารองค์กร
 
 
ประวัติบริษัท
 
 
       บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

        ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 เพื่อดำเนินงานรับปรึกษา วางแผน
งานด้านประชาสัมพันธ์ งานมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม
โดยเน้นให้บริการปรึกษาด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

       1. การประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดตัวองค์กรหรือเปิดตัวสินค้า

       2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด (ตามกรอบของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

       3. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโครงการ/เจ้าของโครงการกับภาคประชาชน

       4. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการดำเนินงาน/โครงการขององค์กรนั้น ๆ เป็นต้น

     ปัจจุบัน บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์
พับบลิค รีเลชั่น
ได้ขยายสายงานธุรกิจ เพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้าในอนาคต โดยให้บริการ
ต่าง ๆ ได้แก่
   - งานด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจ/การ
ทำวิจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
   - งานด้านการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร และงานด้าน CSR รวมทั้งงานด้านการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร
   - งานด้านการก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง
 

       จากประสบการณ์การทำงานที่มากกว่า 10 ปี บริษัทจึงพร้อมให้คำปรึกษา และบริการตามขอบข่ายที่นำเสนอไว้ ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือสำนักงานต่างๆ ที่ทันสมัยสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ