CSS    
    àÁ¹Ù CSS
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา กระดานถาม-ตอบ แผนที่ GIS สมัครงาน ติดต่อเรา
   
   
àÁ¹Ù CSS
วันที่
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 
กิจกรรมภายนอกองค์กร
 
การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2553

การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ ความรู้ NGV และ HAI สิ่งจำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ณ สโมสรราชพฤกษ์   

การประชุมรับฟังความคิดเห็นทางเทคนิคและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน “ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ”
     - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร
     - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่
     - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
     - วันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
     - วันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
     - วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

การบรรยายเรื่อง HIA การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แนวทางการดำเนินการในอนาคต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ อาคารทีม กลุ่มบริษัททีม

เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อร่วมทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

โครงการฝึกอบรมเรื่อง HIA (การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การจัดเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นของ องค์การอิสระ ตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมเสวนา คุยกันฉันท์มิตร คิดสร้างพลังงานไทย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมกับองค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะต่างๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม เอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา