CSS    
    àÁ¹Ù CSS
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา กระดานถาม-ตอบ แผนที่ GIS สมัครงาน ติดต่อเรา
   
   
àÁ¹Ù CSS
วันที่
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 
กิจกรรมภายในองค์กร
กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา
  ประชุมใหญ่กลางปี ในเคลือ TP Group ประจำปี 2554 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค วันที่ 29 ก.ค. 2554
ประชุมใหญ่กลางปี 2553 ณ. ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค วันที่ 19 สิงหาคม 2553
 กิจกรรมฝึกอบรมเสริมวิสัยทัศน์ในรูปแบบการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานโครงการ
   ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรค 2 และประกาศกระทรวงทรัพยากร
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ”

 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน เรื่อง “การจัดการองค์กรและการบริหาร
   โครงการ”

 การฝึกอบรมเสริมวิสัยทัศน์ ในรูปแบบการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
   ภายใต้การดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ตามนโยบายแห่งรัฐ (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท
   ปตท. จำกัด (มหาชน)) ”

 กิจกรรมการฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม Corporate Social
   Responsibility : CSR”

กิจกรรม CSR
   TP Group เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ศปภ. ดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 54
   Big Cleaning day วันที่ 14 ก.ค. 2554
   ผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2
   
กิจกรรม 5ส1T
  ครั้งที่ 2 โครงการ "T.P. สัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย" ที่โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 1 ต.ค. 53
 ครั้งที่ 1 โครงการ "เติมรักให้น้อง" ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน วันที่ 25 ก.ค. 53

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
  กิจกรรมวันแม่ ณ บริษัท TP Group วันที่ 11 ส.ค. 2554
กิจกรรม Big Cleaning Day ในเครือ TP Group วันที่ 14 ก.ค. 2554

การประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2554 ณ เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 24-25 ธ.ค. 54
 การประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2553 ณ วิมานน้ำรีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 งานกีฬาสีประจำปี 2552
 การประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2552 ณ บ้านวังน้ำเขียว ลอดจ์ จังหวัดนครราชสีมา
 งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2551 ณ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด